Chi tiết câu hỏi

Một vòng bi (như hình vẽ) có bán kính nhỏ bằng 5cm, bán kính lớn bằng 7cm, chiều cao bằng 10cm. Tính thể tích của phần giữa hai hình trụ.

256

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 9