Chi tiết câu hỏi

Tìm a, biết:
$a \times 6 = 42.$

310

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3