Chi tiết câu hỏi

Tìm a, biết :
$81:a = 9.$

285

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3