Chi tiết câu hỏi

Tìm a, biết:
$20 + a \times 5 = 50.$

346

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3