Chi tiết câu hỏi

Một người bán hàng lãi được 20% giá bán. Hỏi người ấy lãi được bao nhiêu phần trăm giá mua?

249

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5