Chi tiết câu hỏi

Tỉ số số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp 5C là $\frac{1}{3}$. Nếu chuyển 2 bạn nữ từ lớp khác tới và 2 bạn nam sang lớp khác thì tỉ số số học sinh nữ và số học sinh lớp 5C là 80%. Tìm số học sinh của lớp đó.

257

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5