Chi tiết câu hỏi

Nước biển chứa 4% muối. Hỏi cần đổ thêm bao nhiêu ki-lô-gam nước tinh khiết vào 4kg nước biển đó để được nước biển chứa 2,5% muối?

308

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5