Chi tiết câu hỏi

Tính giá trị biểu thức:
$\begin{gathered} A = (35\% :0,35 - 35\% \times 0,35) \hfill \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\, \times (0,25\% - \frac{1}{8} \times 2\% ) + 25\% \times 2 \hfill \\ \end{gathered} $.

448

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5