Chi tiết câu hỏi

Tìm số trung bình cộng của tất cả các số có trong dãy số viết theo quy luật: 1; 3; 5; 7; 9; … ; 2009; 2011.

171

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4