Chi tiết câu hỏi

Tìm số trung bình cộng của các số viết theo quy luật: 9; 10; 11; … ; 100; 101.

159

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4