Chi tiết câu hỏi

Tìm số trung bình cộng của các số viết theo quy luật: 1; 4; 7; …..; 301.

178

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4