Chi tiết câu hỏi

Tìm số trung bình cộng của các số: 25; 35; 45; 55; 65.

221

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4