Chi tiết câu hỏi

Tìm số trung bình cộng của các số: 2001; 2002; 2003; 2004; 2005.

201

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4