Chi tiết câu hỏi

Tìm số trung bình cộng của ba số 21; 30 và 45.

190

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4