Chi tiết câu hỏi

Số trung bình cộng của hai số là 12. Tính tổng của hai số đó.

182

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4