Chi tiết câu hỏi

Số trung bình cộng của ba số là 30. Tính tổng của ba số đó.

195

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4