Chi tiết câu hỏi

Số trung bình cộng của bốn số là 20. Tính tổng của bốn số đó.

301

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4