Chi tiết câu hỏi

Số trung bình cộng của hai số là 36. Biết một trong hai số đó là 50, tìm số còn lại.

299

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4