Chi tiết câu hỏi

Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán được $\frac{2}{5}$ số gạo, ngày thứ hai bán được $\frac{1}{3}$ số gạo thêm 16kg, ngày thứ ba bán 40kg nữa thì vừa hết. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu gạo?

296

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5