Chi tiết câu hỏi

Lan và Phượng có tất cả 24 cái nhãn vở. Nếu Lan cho Phượng 5 cái nhãn vở và Phượng cho lại Lan 2 cái thì số nhãn vở của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu Lan có bao nhiêu cái nhãn vở?

410

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5