Chi tiết câu hỏi

An và Bình có tất cả 48 viên bi. Nếu An cho Bình 3 viên và Bình cho lại An 1 viên thì số bi của hai bạn bằng nhau. Tìm số bi ban đầu của An.

460

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5