Chi tiết câu hỏi

Một người bán cam bán lần đầu được $\frac{2}{7}$ số cam và 27 quả. Sau đó bán $\frac{3}{8}$ số cam và 26 quả. Cuối cùng người đó vẫn còn $\frac{3}{{20}}$ số cam. Hỏi người đó có bao nhiêu quả cam?

296

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5