Chi tiết câu hỏi

Một người bán vải lần thứ nhất bán được $\frac{1}{5}$ tấm vải. Lần thứ hai bán được $\frac{1}{3}$ tấm vải còn lại thì còn lại 80m. Hỏi cả tấm vải dài bao nhiêu mét?

303

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 5