Chi tiết câu hỏi

Cho các số : 0 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9. Những số nào lớn hơn 6 ?

148

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1