Chi tiết câu hỏi

Trong các số dưới đây, số nào lớn nhất?

155

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1