Chi tiết câu hỏi

Viết các số 5; 7; 0; 10; 3 theo thứ tự từ bé đến lớn.

145

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1