Chi tiết câu hỏi

Cần thêm bao nhiêu con ngựa để được 10 con ngựa?

206

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1