Chi tiết câu hỏi

Hai thùng dầu có tất cả là 27 lít. Biết số lít dầu ở thùng thứ nhất bằng $\frac{2}{7}$ số lít dầu ở thùng thứ hai. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

169

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4