Chi tiết câu hỏi

Biết trung bình cộng của hai số là 120 và $\frac{1}{5}$ số thứ nhất bằng $\frac{1}{3}$ số thứ hai. Tìm số thứ nhất.

196

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4