Chi tiết câu hỏi

Xuân và Hạ có 20 quả cam. Biết rằng nếu Xuân cho Hạ $\frac{1}{3}$ số cam của mình thì số cam của hai bạn bằng nhau. Hỏi ban đầu Xuân có bao nhiêu quả cam?

294

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4