Chi tiết câu hỏi

Hai số có hiệu là 75. Tìm số lớn biết số lớn bằng $\frac{5}{7}$ tổng của hai số.

309

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4