Chi tiết câu hỏi

Hiện nay bố hơn con 40 tuổi và nếu cộng thêm vào tuổi bố số tuổi của con thì được một số bằng $\frac{6}{5}$ số tuổi bố. Hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi?

304

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4