Chi tiết câu hỏi

Hai hộp bi có số bi bằng nhau, nếu chuyển 5 viên từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai thì số bi ở hộp thứ nhất bằng $\frac{5}{7}$ số bi ở hộp thứ hai. Hỏi ban đầu trong mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?

340

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4