Chi tiết câu hỏi

Có tất cả 35 quả cam và quýt. Biết 3 lần số quả cam bằng $\frac{1}{2}$ số quả quýt. Hỏi có bao nhiêu quả cam?

335

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4