Chi tiết câu hỏi

So sánh: $A = \frac{{39 + 13}}{{84 + 57}}$ và $B = \frac{{78 + 26}}{{168 + 114}}.$

431

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4