Chi tiết câu hỏi

Cho các phép tính:

4 – 0 + 1; 5 – 1 – 0; 3 – 0 + 1; 2 – 2 + 1.
Phép tính 1 + 3 + 1 có cùng kết quả với phép tính nào?

342

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1