Chi tiết câu hỏi

Phản ứng sau: $C{O_2} + 2Mg\xrightarrow{{{t^o}}}2MgO + C$thuộc loại phản ứng hóa học nào dưới đây ?
A. Phản ứng oxi hóa – khử
B. Phản ứng trung hòa
C. Phản ứng phân hủy
D. Phản ứng hóa hợp

214

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8