Chi tiết câu hỏi

Phản ứng :$Fe + CuC{l_2} \to FeC{l_2} + Cu$ thuộc loại phản ứng hóa học nào dưới đây ?
A. Phản ứng thế
B. Phản ứng trung hòa
C. Phản ứng hóa hợp
D. Phản ứng phân hủy

271

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8