Chi tiết câu hỏi

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế ?
A. $Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}$
B. $KOH + HN{O_3} \to KN{O_3} + {H_2}O$
C. $N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH$
D. $2Fe + 3C{l_2} \to 2FeC{l_3}$

240

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8