Chi tiết câu hỏi

Phương trình nào dưới đây không được dùng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm ?
C. ${H_2} + CuO \to {H_2}O + Cu$
A. $2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}$
B. $Zn + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + {H_2}$

221

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8