Chi tiết câu hỏi

Ở điều kiện thường, nước tác dụng được với kim loại nào dưới đây ?
A. Kali
B. Sắt
C. Đồng
D. Nhôm

193

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8