Chi tiết câu hỏi

Ở điều kiện thường, nước không tác dụng được với kim loại nào dưới đây ?
A. Natri
B. Canxi
C. Kali
D. Magie

248

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8