Chi tiết câu hỏi

Trong 200 gam dung dịch $AgN{O_3}$10% có bao nhiêu gam chất tan ?

167

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8