Chi tiết câu hỏi

Trộn 1 ml rượu etylic với 20 ml nước cất. Khẳng định nào dưới đây là đúng ?
C. Chất tan là rượu etylic
A. Dung môi là rượu etylic
B. Chất tan là nước cất
D. Dung môi là dung dịch rượu

180

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8