Chi tiết câu hỏi

Để thu được 100 gam nước đường 15%, người ta làm cách nào sau đây?
A. Hòa tan 15 gam đường vào 100 gam nước
B. Hòa tan 15 gam đường vào 115 gam nước
C. Hòa tan 15 gam đường vào 130 gam nước
D. Hòa tan 15 gam đường vào 85 gam nước

222

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8