Chi tiết câu hỏi

Hòa tan 10 gam KOH và 5 gam NaOH vào 85 gam nước. Tính khối lượng dung dịch thu được.

359

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8