Chi tiết câu hỏi

Hòa tan m gam HCl vào 80 gam nước thì thu được dung dịch có nồng độ 20%. Tính giá trị của m.

305

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8