Chi tiết câu hỏi

Trong 2 lít dung dịch $HN{O_3}$ 0,1M có chứa bao nhiêu mol chất tan ?

275

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8