Chi tiết câu hỏi

Cần phải thêm bao nhiêu lít nước vào 1 lít dung dịch $Ba{\left( {OH} \right)_2}$ 1M để thu được dung dịch mới có nồng độ là 0,5M ?

376

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8