Chi tiết câu hỏi

Phân tích tác dụng nghệ thuật của các biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu trong bài “Bài ca ngất ngưởng”: “Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông, […]Lúc bình Tây, cờ đại tướng, Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên.”

255

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11